GANDHARVA MAHAVIDYALAYA, PUNE

Trustees

 

Dr. Dekhane Ramchandra, President


Mr. Apte Ravindra, Vice-President


Mrs. Shikarpur Soniya, Treasurer


Mr. Marathe Pramod, Secretary


Mrs. Marathe Parineeta, Assistant Secretary


Mr. Medhekar Achyut


Mr. Kulkarni Amod


Mrs. Page Bhakti

 

Testimonial