GANDHARVA MAHAVIDYALAYA, PUNE

Trustees

 

Mr. Paranjape Ravi, President
 

Mrs. Shikarpur Soniya, Treasurer
 

Mr. Apte Ravindra, Vice-President
 

Mr. Marathe Pramod, Secretary
 

Mrs. Marathe Parineeta, Assistant Secretary
 

Mr. Medhekar Achyut
 

Mr. Kulkarni Amod
 

Mrs. Page Bhakti

 

Testimonial