GANDHARVA MAHAVIDYALAYA, PUNE

MShop

C D Based on book Published by Gandharva mahavidyalaya,Pune

Useful for Students: in Addition to teacher’s Guidance or Where teacher’s guidance or where teachers is not available

Prarambhik – Praveshika Poorna Tabla Book - (Marathi)


M R P: Rs 50/-

Prarambhik – Praveshika Poorna Tabla Book - (Marathi) Description
1. Syllabus
2. Diagram of Tabla
4. Language Tabla & Dagga
5. Taal & Theke (Bhatkhande Method)
6. Kayada
7. Laggi
8. Taal & Theke (Paluskar Method)
9. Theory – Pt . Vishnu Narayan Bhatkhande Taal lipi, Pt. Vishnu Digambar Paluskar Taal lipi, Notation.
By : Nitin Pore, Suresh Nerekar, Ganesh Tanavde

Testimonial